Salgsbetingelser

Gjeldene standard salgsbetingelser gjelder ved tilbud og salg , dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom kjøper og selger.

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

Nedenstående salgs og leveringsbetingelser gjelder såfremt ikke annet er avtalt skriftlig mellom Kyvik Industrivarehuset as og kjøper, nedenfor kalt Kyvik, og kjøper.

1.Tilbud

          Tilbud er gjeldende i 30 dager med mindre annet er avtalt.

2.Priser

         Avtalte rabattsatser gjelder på den til en hver tid gjeldende bruttopriser.

         Ved tilbud vil dette erstatte rabattsatsen.

         Alle priser er eks mva.

         Prisen gjelder den forpakning som er angitt. Ved levering av andre kvantum blir prisen øket med 10%.

3.Forsendelse

         Leveranser på våre faste leveringsruter er normalt sett fraktfritt.

         Leveranser under kr. 5.000,- som sendes med 3.part blir normalt sett tillagt frakt.

4. Transportskader

         Skader eller manko må meldes Kyvik uten ugrunnet opphold og senest innen 7 dager.

5. Betalingsbetingelser

         Kyvik’s betalingsbetingelse er fri 15 dager +3 uker, dvs at det kjøres faktura den 15. og 30. som får forfall 21 dager senere.

6. Salgspant

         Kyvik forbeholder seg retten til salgspant i.h.t.

         pantelovens §3-14 til § 3-22.

7. Ansvar

          Kyvik forplikter seg kun til å erstatte verdien av det kvantum varer som det har vist seg å være beheftet med feil.

8. Reklamasjon-retur

All reklamasjon må gjøres uten ugrunnet opphold og senest 30 dager etter mottak av varene.

           Retur godkjennes kun for varer som er lagerført standardvare og som er hel og ubeskadiget i sin original embalasje med mindre det er en kvalitetsfeil ved varen.

           Retur må være forhåndsgodkjent og det må påregnes ett returgebyr på 20% med mindre returen skyldes en feil med produktet.

9. Force Majeure

           Uforutsette og upåregnelige hindringer for oppfyllelse av en leveranse gir Kyvik rett til å annullere leveringsforpliktelsen.

10.Tvistemål

           Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå , og som partene ikke kan enes om skal avgjøres av norsk lov.

           Verneting er Haugesund Tingrett.